Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Olita Nekraša

t.26485199

Darba laiks

Diena

Laiks

Pirmdiena

8.15- 9.40         (2.st.)

Otrdiena

12.35 – 15.40  (4.st.)

Piektdiena

8.15 – 11.10     (4.st.)

Logopēds Dace Graubiņa

e-pasts graubina2@inbox.lv

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par bērnu valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā.

Karjeras konsultants Lāsma Ivanova

Pedagogs karjeras konsultants palīdzēs attīstīt Tavu personību un meklēt piemērotāko profesiju

Telefons: 29491919

e-pasts: ivanova.lasma@gmail.com

Darba laiks: Pirmdie, otrdien plkst.8:00- 16:00 

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

Karjeras konsultants var palīdzēt attīstīt skolēnu prasmes un zināšanas, kas viņiem ļautu:

 • apliecināt savas intereses, spējas, prasmes un nospraust konkrētus karjeras plānus;
 • iegūt zināšanas par darba pasauli, profesijām un mācīšanās iespējām;
 • attīstīt pašorganizēšanās spējas, kas palīdzētu iekļūt modernajā darba tirgū, pieņemt lēmumus par savu karjeru un veicinātu pašnoteikšanos.

Karjeras konsultēšana ir globāla pieeja indivīdiem, ievērojot visus viņu personīgās, profesionālās un sociālās dzīves aspektus; tā ietver informācijas, konsultāciju un karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanu, un tās mērķis ir atbalstīt ikvienu personu – jebkurā tās dzīves posmā – attīstīt savu karjeru, pieņemot lēmumus attiecībā uz izglītību, darbu un sabiedrisko dzīvi.Skolas medmāsa Solvita Buse

Darba laiks; katru dienu  9.00.- 16.00

Skolas medmāsas pienākumi:

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus.
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā.
 • Reizi gadā veic skolēnu antropometriskos mērījumus (svaru, augumu, redzi).
 • Veic kašķa un pedikulozes pārbaudi.

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu.

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 • Personīgo higiēnu.
 • Veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Slimības profilakses pasākumiem.
 • Nepareizas stājas korekcijas iespējām.
 • Atkarības problēmām.
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību.

Psihologs Mag. Psych. Evita Sondora

Darba laiks: piektdien plkst.9.00-16.00

Skolas psihologs skolā ir sadarbības partneris skolēniem, pedagogiem un pārējiem skolas darbiniekiem. Skolas psihologs aizstāv bērnu interese, respektējot viņu individualitāti. . Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam.

Psihologs uzklausa, atbalsta un konsultē neskaidru jautājumu vai dzīves grūtību gadījumā meklē pozitīvos resursus bērnā.

Skolas psihologs var piedalīties mācību stundās un novērot, kā skolēni sadarbojas, kā veidojas savstarpējās attiecības: skolēns-skolēns, skolēns- pedagogs. Piedalīties vecāku sapulcēs, pedagoģiskajās sēdēs.

Skolēni var griezties pēc palīdzības pie psihologa, ja viņiem ir grūtības mācībās vai attiecībās ar citiem cilvēkiem, ja ir grūti kontrolēt savas emocijas.

Vecāki var saņemt psihologa konsultāciju bērna attīstības, audzināšanas un izglītošanas jautājumos.

Risina problēmas:

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli ;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā ;
 • Ir saprotošs un atbalstošs sarunu biedrs ,īpaši pusaudzim grūtajā vecumposmā; krīzes situācijās (emocionāla vardarbība, vecāku šķiršanās u.c.). Vienkārši draugs brīžos, kad ir smagi un nav neviena , ar ko izrunāties;
 • Palīdz bērniem 1.,5., un 10.klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības, mainās mācību vide un skolotāji.

Veic skolēnu individuālās un grupu konsultējošās darbības par mācību, attīstības jautājumiem, par pašnoteikšanās, pašapziņas, pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.

Problēmas, kas nomāc bērnus:

 • Savstarpējo attiecību grūtības skolā un ģimenē (vientulības, atstumtības sajūta, nav draugu un tml.) ;
 • Bēdas, nomākts garastāvoklis, emocionālas sāpes, skumjas, uzmācīgas domas;
 • Neticība savām spējām ;
 • Stress, trauksme, nemiers, mācīšanās grūtības;
 •  Pašdisciplīnas trūkums;
 • Neprasme plānot savu laiku ;
 • Dažādi konflikti ;
 • Pārdzīvojumi, kas saistās ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē;
 • Sekmju pasliktināšanās vai nesekmība ;
 • Adaptācijas un personības attīstības grūtības( īpaši pusaudžu vecumā) ;
 • Atkarība ( dators, smēķēšana, alkohola lietošana, attiecības u.c.) .

Psihologa sadarbība ar skolēnu:

Skolēna sadarbībai ar psihologu jābūt brīvprātīgai Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 gadu vecumam notiek ar vecāku rakstisku atļauju.
Ir krīzes gadījumi, kad skolas psihologam jārīkojas nekavējoties, un tikai pēc tam viņš informē vecākus par notiekošo.
No sadarbības ar psihologu nevar gaidīt ātru rezultātu, parasti risinājums prasa ilgāku laiku, pat vairākus mēnešus. Skolas psihologs var ieteikt vecākiem doties pie kāda cita speciālista- logopēda, sociālā pedagoga, neirologa u.c.).

Psihologa darba ētiskos principus nosaka psihologu ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu