Ekoskolas programma

ekoskolas_latv.jpg

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

PROGRAMMA DARBOJAS 

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vide pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.

Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Ekopadome
 • Skolas Vides novērtējums
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Vide un veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Klimata izmaiņas
 • Meži
 • Pārtika
 • Bioloģiskā daudzveidība

EKOSKOLU ZAĻAIS KAROGS

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Atsauce uz oriģinālo rakstu: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

2022./2023.mācību gads


2020./2021.mācību gads

Ekoskolu programma 2020/2021. mācību gadā

Gada tēma: Atkritumi

Ekoskolas mērķi

 • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
 • Pēc iespējas 1) samazināt   2) atkārtoti izmantot  3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus (tieši šādā secībā).
 • Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā.
 • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
 • lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus;
 • darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
 • gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām;
 • apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātikai
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Ekopadomes sastāvs:

Vendija Mališeva        5.klase

Laura Ceriņa               5.klase

Samanta Vasiļjeva       6.klase

Karīna Perfilijeva        6.klase

Kitija Sidorenko         7.klase

Enija Ella Štūlberga    7.klase

Mihails Judins             7.klase

Liāna Malančuka        8.klase

Ieva Jankovska            8.klase

Selīna Votinova          9.klase

Elīna Strazdiņa           9.klase

Laura Jansone             9.klase

Mārcis Lasenbergs      10.klase

Marta Nikola Žunda   10.klase

Samanta Demjanoviča10.klase

Amanda Bula              10.klase

Gabriela Raģe             10.klase

Gvido Šucs                  11.klase

Egija Grīnberga           12.klase

Andželika Kozare       skolotāja

Inga Feldmane             skolotāja

Maiga Voitešonoka     skolas dežurante

Līga Štrausa                vecāks

Aldis Laumanis           skolas saimnieks

Maija Lasmane            Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja

Ivita Saldava               skolas direktore

Rolands Gailis             Ekoprezidents, 10.klase

Sanita Lapāne             koordinatore

Vides kodekss 

Spēks ir cilvēka gudrā un atbildīgā attieksmē pret apkārtējo vidi vārdos un darbos.

Esi atbildīgs par atkritumu samazināšanu: mācies, domā, saudzē, rīkojies!

Dari Pats un esi tas, kurš rosina citus darīt!


2019./2020.m.g.

 

Šajā mācību gadā Kalnciema vidusskolas Ekopadome sāk darboties pēc uzlabotiem Ekoskolu vērtēšanas kritērijiem:

Gada tēma

TRANSPORTS

Ekoskolas mērķi

 

 • Izpētīt skolas pārstāvju pārvietošanās paradumus un veicināt videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.
 • Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību.
 • Sadarbībā ar pašvaldību panākt, ka ceļš uz skolu ir drošs un pielāgots, lai pārvietotos kājām un ar velosipēdu.
 • Popularizēt riteņbraukšanu un iešanu kājām kā videi un veselībai draudzīgu pārvietošanos apkārtējā sabiedrībā.
 • Samazināt degvielas patēriņu un izmaksas skolu ekskursijās, dodoties vairāk pārgājienos un velobraucienos, ja iespējams, izmantojot vilcienu un citos sabiedriskā transporta veidus.

 

Mācību mērķi

Skolēni var:

 

 • novērtēt satiksmes ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti;
 • izteikt priekšlikumus vides un satiksmes drošības uzlabošanai;
 • izmantot, izskaidrot un zīmēt kartes;
 • sarunāties ar dažādām auditorijām par transporta jautājumiem.
 • pētīt dažādu transporta veidu radīto piesārņojumu, veikt salīdzinājumus. Izpētīt piesārņojuma ietekmi uz veselību, klimata pārmaiņām. 

 

 

Ekopadome

Ekopadomes sastāvs:

vārds uzvārds

amats/klase

Kristaps Jansons

Ekopadomes prezidents

Karīna Ruskule

5.klase

Mihails Judins

6.klase

Santa Runce

6.klase

Agnese Adriāna Grīnberga

6.klase

Elīza Foršū

6.klase

Liāna Malančuka

7.klase

Raivo Pelcis

8.klase

Selīna Votinova

8.klase

Kristiāna Vanaga

8.klase

Viktorija Švalbe

8.klase

Laura Jansone

8.klase

Raivo Ziemiņš

9.klase

Rolands Gailis

9.klase

Poļina Judina

10.klase

Igors Garais

10.klase

Paula Marija Janševica

11.klase

Egija Grīnberga

11.klase

Amanda Grūbe

12.klase

Elza Ķekare

12.klase

Toms Jankovskis

12.klase

Inga Feldmane

skolotāja

Andželika Kozare

skolotāja

Maija Lasmane

Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja

Ivita Saldava

skolas direktore

Sanita Lapāne

Ekoskolas koordinators

Maiga Voitešonoka

skolas dežurante

Aldis Laumanis

skolas saimnieks

Līga Štrausa

vecāks

Aļona Bunte

vecāks

 


2018./2019.mācību gads

Gada ekotēma “Bioloģiskā daudzveidība”. 

Ekopadomes sastāvs

 

vārds uzvārds

amats/klase

Sanita Lapāne

Eko koordinators

Ivita Saldava

skolas direktore

Maija Lasmane

Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja

Linda Rumpe

Eko padomes prezidente, 11.klase

Aldis Laumanis

Skolas saimnieks

Maiga Voitešonoka

Skolas tehniskais darbinieks

Līga Štrausa

vecāks

Inga Feldmane

skolotāja

Andželika Kozare

skolotāja

Agnese Grīnberga

5.klase

Elīza Foršu

5.klase

Justīne Pola Jumiķe

6.klase

Liāna Malančuka

6.klase

Sintija Krastiņa

7.klase

Rolands Bergmanis

7.klase

Raivo Pelcis

7.klase

Laura Jansone

7.klase

Amanda Bula

8.klase

Kristaps Jansons

8.klase

Ance Annija Freimane

9.klase

Beate Elizabete Kokmane

9.klase

Egija Grīnberga

10.klase

Annija Runce

10.klase

Elza Dita Ķekare

11.klase

 

Skolas vides kodekss

 

Spēks ir cilvēka gudrā un atbildīgā attieksmē pret apkārtējo vidi vārdos un darbos.

Esi atbildīgs par bioloģisko daudzveidību: mācies, domā, saudzē, rīkojies!

Dari Pats un esi tas, kurš rosina citus darīt! 

 

Rīcības plāns

https://drive.google.com/file/d/12cCQKiU_gW3zGh_dL2N6HcJ0-PyijXMk/view?usp=sharing 

 

Gada atskaite

https://drive.google.com/file/d/1W8eEBJCbwtYbg7b_mHGkWaNXWwwNzQk_/view?usp=sharing 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu